вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
Петък, 14 Декември 2018г.

ЗБУТ – Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд.

Консултациите по безопасност и здраве включват: Консултиране на работодатели и длъжностните лица по безопасност и здраве – орган по безопасност и здраве при работа (ОБЗР), координатор по безопасност и здраве при работа (БЗР), комитет по условия на труд (КУТ), група по условия на труд (ГУТ). Прилагане на фирмена политика, съобразена с изискванията на нормативните документи по ЗБУТ. Консултиране относно реда и условията за изготвяне и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ. Консултиране относно задължителните измервания на фактори на работната среда – микроклимат, осветеност, шум и т. н.. Консултиране при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на риска за здравето на работещите. Препоръки по отношение избора на работно облекло, лични предпазни средства (ЛПС), средства за индивидуална и колективна защита. Консултиране и оказване на съдействие при разследване и регистриране на трудова злополука. Консултиране относно разработване и прилагане на правила и инструкции за осигуряване на ЗБУТ.

ОДИТОРИ:

1. инж. Елена Болчева - ВИЖ

 

За връзка с BS Cert

Последни новини


images/stories/articles.jpg
Петък, 25 Май 2018 12:14
Политика за защита на личните данни
  GDPR F – 01.02 Политика за защита на личните Още...
images/stories/articles.jpg
Петък, 01 Април 2016 17:36
Oбществено допитване
Проектът ISO/DIS 45001 "Системи за управление на Още...

Календар